Thema’s van aandacht

Het Proceskundig Perspectief richt zich in haar aandacht op onder meer de volgende thema’s:

  • Processen: welke enerzijds lineaire en anderzijds chaotische processen herken je in en om het systeem?
  • Blokkades: welke blokkades herken je en wat zijn mogelijke interventies?
  • Kiemen: hoe herken je de kiemen van voorbeelden die de ambities nu al waarmaken? Welke kiemen verdienen extra aandacht? Hoe doe je dat?
  • Fenomenen: welke kennis over fenomenen in processen is er beschikbaar? Welke verschijnselen zie je rondom het vraagstuk? Welk gedrag vertonen de betrokkenen? Wat zeggen ze wel en wat niet?
  • Onderstromen: welke onderstromen spelen er? Welke motieven hebben mensen om wel of juist niet bij te dragen aan het behalen van de ambitie?
  • Beïnvloeden en interveniëren: hoe beïnvloed je als professional, bewust of onbewust? Met welke interventies kun je de processen en systemen beïnvloeden, buiten de vertrouwde denkkaders en bekende wegen om?

Zoals elke opsomming en ordening is ook deze niet uitputtend. Welke thema’s ervaar jij als je stil staat bij de sociale kant van organiseren, ontwikkelen, samenwerken en innoveren?